Allianssi
OSALLISTUJASIVUT

Monimuotoisuus työpaikalla


Saatat työskennellä ulkomailla ryhmissä, joiden jäsenten kulttuuritaustat muodostavat värikkään kirjon. Työryhmän monimuotoisuus voi olla sekä voimavara että haaste

Laaja näköalojen kirjo voi lisätä ryhmän luovuutta ja toisaalta kielimuuri saattaa hankaloittaa viestintää.

Monikulttuurisen työelämän haasteisiin kuuluu myös esimerkiksi se, että toisten toimintaa saatetaan tulkita kulttuurisidonnaisesti. (ks. Vilkaisu viestinnän eroihin

Miten työporukan toimivuutta sitten voi edistää? Alla esitellään muutamia vaihtoehtoja.


Yhteinen työymPäristö


  • Hyvä lähtökohta on, että työntekijät hyväksyvät ryhmänsä monimuotoisuuden ja suhtautuvat siihen positiivisesti. Heidän on hyvä samanaikaisesti tiedostaa, että kulttuuritaustat saattavat muodostua rasitteeksi, ellei niitä osata hyödyntää oikein.
  • Yhteisistä pelisäännöistä kannattaa sopia. Näin kaikille selviää, millaiset ovat ryhmän yhteiset toimintatavat ja arvot. Pelisäännöistä sovittaessa on tärkeää kuunnella ja kunnioittaa toisten näkemyksiä ja mielipiteitä. Usein joustavuus ja valmius kompromisseihin edistävät yhteisymmärryksen löytymistä.
  • Vaikka kulttuuritaustalla voidaan ajatella olevan vaikutuksensa ihmisten käyttäytymiseen, sillä ei voi eikä pidä yrittää selittää henkilön toimintaa kokonaisuudessaan. Esimerkiksi työtoverin hiljaisuus voi johtua kulttuuritaustan sijaan vaikkapa väsymyksestä tai apeasta mielialasta, eikö?
  • Työntekijöiden kannattaa alusta asti pyrkiä opettelemaan toistensa työskentely- ja viestintätapoja, sillä tutustuminen on perusedellytys keskinäiselle ymmärrykselle ja luottamukselle. Väärinymmärrysten minimoimiseksi ryhmäläisten kannattaa välttää tulkitsemasta toistensa toimintaa yksinomaan oman kulttuurinsa näkökulmasta. (Isotalus 2004.)

Lähteet


Isotalus, Eila 2004: "Viestintä monikulttuurisella työpaikalla" -luento 22.11.2004, Kulttuurien kohtaaminen -luentosarja, Helsingin yliopisto. (Muistiinpanot Minna Räisänen.)