Allianssi
OSALLISTUJASIVUT

Mitä kulttuuri On?


Miten kulttuuri vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen?

Ja mitä se kulttuuri edes tarkoittaa?


Kulttuurinen verkosto


Kulttuuri on monimerkityksinen käsite, jota on määritelty eri tavoin. Voidaan ajatella, että kulttuuri on aina opittua, kulttuurin piiriin kasvetaan. (Hofstede 1993, 21.)

Kulttuurin kuvaamisessa on usein käytetty vertauskuvaa jäävuoresta, joka kelluu meressä. Näkyvissä on vuoren huippu, jolle vuoren pinnanalainen osa muodostaa perustan. Kulttuurin "huippuun" eli näkyvään osaan kuuluvat sellaiset asiat kuin esimerkiksi ruoka, kieli, vaatetus ja käytöstavat. "Pinnanalainen", näkymätön osa kattaa esimerkiksi arvot, normit ja uskomukset. (Keisala 2012, 20-23.)

Tällainen vertauskuva saattaa kuitenkin liikaa yksinkertaistaa asiaa ja näyttää kulttuurin hyvin voimakkaasti yksilöä määrittävänä tekijänä, ikään kuin yksilöllä ei olisi siihen valtaa. Lisäksi se näyttää kulttuurin nimenomaan kansallisena kulttuurina. Näkyviä ja näkymättömiä kulttuurin osia ei myöskään voi erottaa toisistaan, vaan ne ovat yhteydessä ja sidoksissa toisiinsa. Keisalan mukaan kulttuuria tuotetaan kielen avulla ja arkielämässä päivittäin, kulttuuria uusinnetaan ja se muuttuu jatkuvasti. Meillä on erilaisia kulttuurisia taustoja, jotka muodostavat monimutkaisen kulttuurisen verkoston. (Keisala 2012, 20-23.)


kulttuurisia kohtaamisia


Ihmiset rakentavat kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta jatkuvasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä kielen ja toimintansa kautta. Kulttuuri toteutuu ja sitä tuotetaan monimutkaisessa käytäntöjen, merkitysten ja diskurssien vuorovaikutuksessa. Diskurssin käsite liittyy käsitykseen todellisuudesta, joka heijastuu kielen kautta. Diskursseihin liittyvät arvot, normit sekä erilaiset vastakkainasettelut eli mustavalkoinen asioiden tulkinta. Ihmiset usein vahvistavat itselleen suosiollisia diskursseja. Diskurssit vaikuttavat identiteetteihimme, jotka ovatkin jatkuvasti epävakaalla pohjalla ja ristiriitaisten diskurssien uhkaamia. (Keisala 2012, 26-28.)

Kulttuurin lisäksi ihmisen identiteettiin, käytökseen ja vuorovaikutukseen vaikuttavat esimerkiksi yhteiskuntaluokka, erilaiset alakulttuurit, persoonalliset piirteet ja henkilökohtainen maailmankatsomus. Jokaisella henkilöllä on tavallaan omanlaisensa kulttuuritausta (Salo-Lee 1996, 6-11). Kaikilla on myös henkilökohtainen merkitysten verkosto. Vaikkapa suomalaisuus merkitsee eri asioita eri ihmisille. Löytämällä yhdistävät tekijät ihmisten välillä, edistämme yhteisymmärrystä. (Keisala 2012, 20-23.)


LÄHTEET


Hofstede, Geert 1993. Kulttuurit ja organisaatiot. Mielen ohjelmointi. Helsinki, WSOY. (Suom. Liljamo, Ritva.)

Huttunen, Laura; Löytty, Olli & Rastas, Anna 2005. Suomalainen monikulttuurisuus. Teoksessa Rastas, Anna; Huttunen, Laura & Löytty, Olli. Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere, Vastapaino.

Keisala, Katja 2012. Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. Tampere: Tampere University Press.

Salo-Lee, Liisa 1996. Kieli, kulttuuri ja viestintä. Teoksessa Salo-Lee, Liisa; Malmberg, Raija & Hallinoja, Raimo. Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki, Yleisradio Oy.