Allianssi
OSALLISTUJASIVUT

kulttuurinen orientaatio


Wallin korostaa kulttuuria koskevaa ymmärrystä tiedon sijaan. Kulttuuriin tutustuminen on osallistumista, kiinnostusta ja aktiivisuutta eikä vain kulttuuria koskevan tiedon omaksumista. Tieto saattaa myös muodostua esteeksi avoimuudelle ja uuden oppimiselle. Lisäksi liiallinen kulttuurisensitiivisyys saattaa hämärtää omaa kulttuurista näkökulmaa. Kyse on tasapainon löytämisestä, kokonaisvaltaisesta kulttuurin ymmärtämisestä, kulttuuriorientaatiosta, jonka voidaan nähdä koostuvan esimerkiksi tiedon, taidon, tunteen ja toiminnan osa-alueista. (Wallin 2013, 76-77.)

Kulttuuriseen orientaatioon liittyy ymmärrys kulttuuriin vaikuttavista syvemmistä rakenteista ja tekijöistä. Syvällisempi ymmärrys on tärkeämpää kuin yksittäisten toimintatapojen tunnistaminen. Tärkeää on myös sen hahmottaminen, että kulttuuri on vain yksi ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavista asioista. (Wallin 2013, 78-79.)

Kulttuurisella lukutaidolla tarkoitetaan kulttuurin vaikutusten ja seurausten kriittistä ja reflektoivaa tarkastelua. Ymmärrys on myös sosiaalista älykkyyttä ja aitoutta: kaikkea ei tarvitse tietää, vaan voi esimerkiksi kysyä väärinymmärryksen välttämiseksi. (Wallin 2013, 82.)

Stereotypiat ja ennakkoluulot


Ihmisellä on luontainen taipumus luokitella asioita ymmärtääkseen näkemäänsä ja kokemaansa. Luokitellessa tehdään yleistyksiä. Yleistyksiä tehdessä osa vaikkapa jonkin ihmisryhmän piirteistä korostuu ja osa unohtuu. Omasta kulttuurista tehdään usein myös yleistyksiä. Tällaiset yleistykset eli stereotypiat voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Stereotypia voi perustua omaan ensivaikutelmaan tai usein lyhyeen kokemukseen toisesta kulttuurista, median antamaan kuvaan tai siihen, mitä olemme lukeneet. Jossain määrin yleistykset voivat pitää paikkansa, mutta yksilötasolla ne ovat harhaanjohtavia. Stereotypiat myös vaarallisia, koska niitä voidaan käyttää mustamaalaamaan kokonaisia ihmisryhmiä. Stereotypia voi koskea kulttuurin lisäksi ikää, sukupuolta, ihonväriä, ammattia jne. (Frisk & Tulkki 2005, 87-88.)  

Ennakkoluulot puolestaan ovat oletuksia, joita meillä on asioista tai ihmisistä, joita emme tunne. Ennakkoluulot ja stereotypiat muuttuvat parhaiten aidossa vuorovaikutuksessa.


Lähteet


Frisk, Outi & Tulkki, Heikki 2005. Kulttuuriavain. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Wallin, Aila 2013. Monikulttuuriosaaminen: uudistuvan työyhteisön valttikortti. Riihimäki: Klaava Media.